Wspˇlnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 25a i 25b

Prosimy, Apelujemy, Przypominamy | Drukuj |
02.04.2008.

APELUJEMY O:

  • zamykanie drzwi wejÂciowych do klatek schodowych. W przeciwnym przypadku "nˇ┐ki" w tych drzwiach zostan▒ zdemontowane.

 

  • Uprz▒tniŕcie z balkonˇw lub zabezpieczenie znajduj▒cych siŕ na nich przedmiotˇw. Przy silnych wiatrach (takich jakie mia│y miejsce w ostatni▒ niedzielŕ - 27.11.2011r.) pozostawione na balkonach sprzŕty stanowi▒ realne zagro┐enie dla zdrowia i ┐ycia ludzi i zwierz▒t jak te┐ dla mienia zarˇwno Pa˝stwa jak i Pa˝stwa s▒siadˇw.

 Najlepszym przyk│adem na si│ŕ wiatru jest porwana z jednego z balkonˇw budynku "Dzieci Warszawy 25B" │awka ogrodowa.

  • Zwracanie uwagi na to co robi▒ Pa˝stwa dzieci (dzieci znajduj▒ce siŕ pod Pa˝stwa opiek▒). Dnia 16 maja 2011 zniszczone zosta│y kwiaty (tulipany) posadzone na patio!!!

  • Staranne zamykanie drzwi wejÂciowych do mieszka˝ oraz zwracanie uwagi na osoby zachowuj▒ce siŕ w sposˇb podejrzany.

  Apel ten ma zwi▒zek z sytuacj▒ jaka zaistnia│a niedawno w budynku przy Dzieci Warszawy 25B (kto chodzi│ po klatkach budynku i szarpa│ za klamki drzwi wejÂciowych do mieszka˝)

  • ZABEZPIECZENIE WYCIEKËW OLEJU I INNYCH PúYNËW Z SAMOCHODËW - zanieczyszczona kostka na Patio, jak i p│yta gara┐u zostaj▒ TRWALE zniszczone, a usuniŕcie plam jest bardzo trudne.

 

PRZYPOMINAMY

Na terenie ca┬│ej hali gara┬┐owej, jak r├│wnie┬┐ na pozosta┬│ych cz├¬┬Âciach wsp├│lnych (korytarze, klatki schodowe, windy, kom├│rki) obowi┬▒zuje ca┬│kowity zakaz palenia. (paragraf 3 pkt 20 Regulaminu Porz┬▒dku domowego z dnia 18 kwietnia 2007 roku).

APELUJEMY o rozs┬▒dek (zagro┬┐enie po┬┐arowe) i szacunek dla innych u┬┐ytkownik├│w budynk├│w. 

 

Na terenie osiedla SKOROSZE VIII funkcjonuj┬▒ dwie Wsp├│lnoty rozliczaj┬▒ce si├¬ - niezale┬┐nie od siebie - ze ┬Âwiadczonych na ich rzecz us┬│ug. Dlatego te┬┐ zwracamy si├¬ z pro┬Âb┬▒ o korzystanie (przy wyrzucaniu ┬Âmieci) WY┬ú┬íCZNIE z altanek i pojemnik├│w ustawionych przy budynkach "Dzieci Warszawy 25a i 25b".

Apelujemy r├│wnie┬┐ o segregowanie ┬Âmieci. Ma to znaczenie nie tylko dla ┬Ârodowiska, ale r├│wnie┬┐ dla "portfela" Wsp├│lnoty czyli Pa├▒stwa.

 

Kosze w halach gara┬┐owych (ani teren hali gara┬┐owej) NIE S┬úU┬»┬í do wyrzucania ┬Âmieci z Pa├▒stwa mieszka├▒. Worki z tymi odpadkami nale┬┐y pozostawia├Ž w przeznaczonych do tego kontenerach ustawionych w altankach ┬Âmietnikowych.

 

Zgodnie z postanowieniami ┬ž3 ust.6 obowi┬▒zuj┬▒cego na terenie Wspo├│noty Regulaminu Porz┬▒dku Domowego:

"Trzymane w lokalu zwierz├¬ta nie mog┬▒ powodowa├Ž zagro┬┐enia ┬┐ycia ani zdrowia ludzi (...). Posiadacze zwierz┬▒t domowych s┬▒ zobowi┬▒zani do sprzatania po nich na terenie ca┬│ej wsp├│lnoty mieszkaniowej oraz do przestrzegania przepis├│w sanitarno-epidemiologicznych. Poza teren lokalu psy winny by├Ž wyprowadzane w kaga├▒cu lub na smyczy."

Przypominamy r├│wnie┬┐, ┬┐e za wszelkie szkody wyrz┬▒dzone przez zwierz├¬ta odpowiadaj┬▒ (moralnie i materialnie) ich w┬│a┬Âciciele.

Szczególny APEL kierujemy do posiadaczy kotów. Prosimy o pilnowanie, aby te przemi³e zwierzêta nie wchodzi³y do piaskownicy.

 

PROSIMY O:

usuniêcie z klatek schodowych przedmiotów (rowerów, wózków, kartonów i t.p. ) pozostawionych tam przez Pañstwa. Przedmioty te w znaczny sposób utrudniaj± utrzymywanie porz±dku .

Przypominamy nadto, ¿e klatka schodowa stanowi drogê ewakuacji. Pozostawianie na niej jakichkolwiek rzeczy stwarza potencjalne zagro¿enie zarówno dla Pañstwa jak i Pañstwa s±siadów.

 

ZWRACAMY UWAG├Š:

MI┬úO┬ŽNIKOM TYTONIU, KT├“RZY ZAMIAST POPIELNICZKI - W CELU POZBYCIA SI├Š NIEDOPA┬úK├“W - U┬»YWAJ┬í OKNA LUB BALKONU

Post├¬powanie takie ┬Âwiadczy nie tylko o braku elementarnych zasad kultury osobistej (za┬Âmiecanie balkon├│w i ogr├│dk├│w s┬▒siad├│w)

lecz tak┬┐e STANOWI REALNE ZAGRO┬»ENIE PO┬»AROWE. Niedogaszony papieros, rzucony na ┬│atwopalny przedmiot, wysuszon┬▒ traw├¬ mo┬┐e przyczyni├Ž si├¬ do powstania po┬┐aru, co mia┬│o miejsce w mijaj┬▒cym tygodniu w budynku przy Dzieci Warszawy 25a, kl.D.