Wsplnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 25a i 25b

Podatek od nieruchomo¶ci | Drukuj |
20.02.2009.

ImageSzanowni Pañstwo,

uprzejmie informujemy, ¿e zgodnie z informacj± uzyskan± w Urzêdzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, od dnia 1 stycznia 2009 roku Wspólnoty Mieszkaniowe nie mog± op³acaæ podatku od nieruchomo¶ci w imieniu wszystkich w³a¶cicieli. Ka¿dy w³a¶ciciel nieruchomo¶ci zobowi±zany jest do uiszczania Podatku od nieruchomo¶ci osobi¶cie.

Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomo¶ci, w naszym przypadku nieruchomo¶ci lokalowych, komórek lokatorskich oraz miejsc postojowych w gara¿ach podziemnych. Podatek od nieruchomo¶ci reguluj± przepisy Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. Jego wysoko¶æ za rok 2009 to 0,62 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej (lokalu, komórki lokatorskiej i gara¿u) oraz 0,30 z³ od 1 m² gruntu.
W celu ustalenia wysoko¶ci podatku nale¿y udaæ siê z kserokopi± aktu notarialnego, numerem ksiêgi wieczystej oraz wyliczon± we w³asnym zakresie powierzchni± miejsca postojowego w gara¿u podziemnym do Urzêdu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Plac Czerwca 1976r. nr 1, pokój 37 na parterze, godziny urzêdowania pn 8.00 –18.00. wt – pt 8.00 – 16.00. Formularz deklaracji podatkowej podatku od nieruchomo¶ci znajd± Pañstwo na stronie www.um.warszawa.pl/podatki. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu (22) 478 60 00 w. 6035 lub 6135.
Prosimy o mo¿liwie szybkie zg³aszanie siê do Urzêdu Dzielnicy Ursus.

(-) Zarz±d Wspólnoty 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »