Wspólnota Mieszkaniowa

Wspólnota mieszkanio- wa jest jednostką orga- nizacyjną bez osobo- wości prawnej.

Tworzy ją z mocy prawa ogół właścicieli, któ- rych lokale wchodzą w skład określonej nieru- chomości.

Tworzona jest dla zor- ganizowania zarządzania nieruchomością i składa się z co najmniej dwóch lokali należą- cych do różnych wła- ścicieli notarialnych.

źródło: Wikipedia 

Osiedle "Skorosze VIII" jest ósmą inwestycją P.I.B. EBEJOT Sp. z o.o. S.K.A. Osiedle tworzą 4 budynki wielorodzinne oznaczo- ne numerami porządkowymi: "Dzieci Warszawy 25a" i "Dzieci Warszawy 25b" (oznaczenia bu- dowlane: G1 i G2) oraz nume- rami porządkowymi: "Chełmoń- skiego 11" i "Chełmońskiego 13" (oznaczenia budowlane: G3 i G4). Mimo, że teren wokół bu- dynków wyznacza wspólne ogro- dzenie, budynki G1 i G2 oraz G3 i G4 tworzą dwie niezależne Wspólnoty Mieszkaniowe.

WITAMY NA STRONIE OSIEDLA "SKOROSZE VIII"
(BUDYNKI G1, G2, G3 i G4)
PRZY UL. DZIECI WARSZAWY 25A i 25B ORAZ CHEŁMOŃSKIEGO 11 i 13

 

Image SERWIS INFORMACYJNY


WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


"DZIECI WARSZAWY 25A i 25B"


                                               ORAZ

                                                "CHEŁMOŃSKIEGO 11 i 13"